بنر سایت

1398/6/2 شنبه

آویزان کردن

يكي ديگر از روشهاي بسيار وحشتناك ساواك، آويزان كردن زنداني از سقف بود به شكلي كه حلقه‌اي در سقف اتاق بازجويي درست شده بود و زنداني را از مچ دست يا پا به وسيله ريسمان، زنجير يا طناب محكم مي‌بستند و به وسيله حلقه داخل سقف او را آويزان مي‌كردند. زنداني براي مدتي به اين حالت باقي مي‌ماند بعد بازجوها شروع به شلاق زدن به تن برهنه و آويزان او مي‌كردند و اعمالي چون خاموش كردن سيگار روي بدن، آتش زدن بخشهايي از بدن به وسيله الكل و كشيدن گوشت بدن به وسيله انبر دست و زدن با دمپايي به صورت و كشيدن ناخن دست و پا انجام مي‌گرفت.

يكي ديگر از روشهاي بسيار وحشتناك ساواك، آويزان كردن زنداني از سقف بود به شكلي كه حلقه‌اي در سقف اتاق بازجويي درست شده بود و زنداني را از مچ دست يا پا به وسيله ريسمان، زنجير يا طناب محكم مي‌بستند و به وسيله حلقه داخل سقف او را آويزان مي‌كردند. زنداني براي مدتي به اين حالت باقي مي‌ماند بعد بازجوها شروع به شلاق زدن به تن برهنه و آويزان او مي‌كردند و اعمالي چون خاموش كردن سيگار روي بدن، آتش زدن بخشهايي از بدن به وسيله الكل و كشيدن گوشت بدن به وسيله انبر دست و زدن با دمپايي به صورت و كشيدن ناخن دست و پا انجام مي‌گرفت.

بيشتر